Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů v kostce

Obecné informace

Následující informace poskytují stručný ¨přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě těchto webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je odpovědný za shromažďování osobních údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v části „Informace o odpovědné osobě&ldquo.

Jak sbíráme vaše údaje?

Vaše údaje jsou shromažďovány jednak tím, že nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo po vašem souhlasu při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových služeb. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Kromě toho máte za určitých okolností právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V souvislosti s uvedeným a dalšími otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při prohlížení webových stránek. K tomu slouží především takzvané analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Hosting

Hetzner

Naše webové stránky hostujeme u společnosti Hetzner. Poskytovatelem je společnost Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (dále jen Hetzner).

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Hetzner: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Užívání služeb společnosti Hetzner je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Máme oprávněný zájem na co nejspolehlivější prezentaci našich webových stránek. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

3. Obecné informace a povinné­informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak činí.

Upozorňujeme, že přenos údajů na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) má bezpečnostní mezery. Ochrana údajů před přístupem třetích stran bez bezpečnostních mezer není možná.

Poznámka o odpovědném subjektu

Odpovědným subjektem za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

DMC Digital Maut Consulting GmbH
Hohenstaufenring 62, 50674 Kolín nad Rýnem
Německo

E-mail: [email protected]

Odpovědný orgán je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými ürozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres nebo Ä.).

Doba uložení

Pokud není v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezanikne účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v takovém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

Všeobecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO, pokud jsou zvláštní kategorie údajů zpracovávány podle čl. 9 ODST. 1 DSGVO. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků zařízení), zpracování údajů se navíc provádí na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO. Dále může být zpracování údajů založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Über příslušný v každém případě relevantní právní základ je informován v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Poznámka o předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Používáme mimo jiné nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přenášeny do těchto třetích zemí a tam zpracovávány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany osobních údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. zpravodajské služby) mohou vaše údaje zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat na amerických serverech za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné provést pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání souhlasu zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a v rámci přímého marketungu (čl. 21 DSGVO)

Pokud je ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČLÁNKU. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. JAKÝKOLI PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZALOŽENO JAKÉKOLI ZPRACOVÁNÍ, VYJMA TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD NESOUHLASÍTE, NEBUDEME JIŽ ZPRACOVÁVAT VAŠE DOTYČNÉ OSOBNÍ ÚDAJE, LEDAŽE MŮŽEME UVÉST OPODSTATNĚNÉ DŮVODY ;R ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ SE TÝKÁ VAŠICH ZÁJMŮ, PRÁV A SVOBOD, NEBO ŽE SE JEDNÁ O ZPRACOVÁNÍ ZA ÚČELEM VYMÁHÁNÍ, VYJÁDŘENÍ NEBO OBHAJOBY NÁROKŮ NA PRÁVA (STÍŽNOST V SOULADU S ČL. 21 ODST. 1 DSGVO).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud souvisí s takovou přímou reklamou. V PŘÍPADĚ, ŽE S TÍM NESOUHLASÍTE, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU DÁLE POUŽITY PRO ÚČEL PŘÍMÉ REKLAMY (VYJÁDŘENÍ V SOULADU S ČL. 21 ABS. 2 DSGVO).

Právo na odvolání­k příslušnému dozorovému­úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo na odvolání k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa podezření na porušení. Právem na odvolání nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní nápravné postupy.

Právo na převod údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v platném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Je-li aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám posíláte, nemohou číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné informace über vašich uložených osobních údajů, jejich původu a příjemce a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i v případě dalších dotazů týkajících se předmětu osobních údajů, se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete přesnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich přezkoumání. Po dobu přezkumu máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno zvážení vašich a našich zájmů. Dokud není určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem. Údaje mohou být zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů závažného veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Zákaz zasílání reklamních e-mailů

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti imprintu za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je tímto zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaných reklamních informací, jako jsou například nevyžádané e-maily.

4. Shromažďování údajů na těchto stránkách

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají takzvané „soubory cookie“. Cookies jsou malé textové soubory, které nijak neškodí vašemu koncovému zařízení. Ve vašem koncovém zařízení se ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanent cookies). Soubory cookie po dobu trvání relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být při vstupu na naše stránky ve vašem koncovém zařízení uloženy také soubory cookie od společností třetích stran (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace, k poskytnutí určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie k měření návštěvnosti webu), jsou nutné (nezbytné soubory cookie), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm DSGVO, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Ve svém prohlížeči můžete nastavit, že budete informováni o nastavení souborů cookie a povolíte tak soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučíte přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivujete automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Při vypnutí souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Pokud jsou soubory cookie používány třetími stranami nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, informace, které uvedete v dotazovacím formuláři, včetně kontaktních údajů, které ve formuláři uvedete, budou námi uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nezveřejňujeme.

Zpracování těchto údajů se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO za předpokladu, že váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám zaslaných žádostí (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud účel uložení údajů nezanikne (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Závazná právní ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nezpřístupňujeme.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO za předpokladu, že váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám zaslaných žádostí (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud o to bylo požádáno.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních žádostí zpracováváme u nás, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel für uložení údajů (např.  llt ukončení zpracování vaší žádosti). Závazná právní ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. Newsletter/odběr novinek

Údaje v rámci newsletteru / odběru novinek

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Zpracování údajů zadaných v registračním formuláři pro zasílání newsletteru je založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru newsletteru. Zákonnost již provedených postupů zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které poskytnete za účelem zasílání newsletteru, budeme uchovávat my nebo poskytovatel služeb zasílání newsletteru, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru nebo po uplynutí účelu budou z distribučního seznamu newsletteru vymazány. Vyhrazujeme si právo vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu newsletteru podle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Údaje, které jsme uložili pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.

Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru bude vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na blacklist, aby se případně zabránilo budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou kombinovány s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Můžete vznést námitku proti uložení, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

6. Pluginy a nástroje

Webové fonty Google

Tato stránka používá tzv. webové fonty poskytované společností Google pro jednotné zobrazení fontů. Při zobrazení stránky prohlížeč načte potřebné webové fonty do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Pro tento účel se musí používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. Díky tomu společnost Google ví, že k přístupu na tuto webovou stránku byla použita vaše IP adresa. Používání webových fontů Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. device fingerprinting) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije váš počítač standardní písmo.

Další informace o webových fontech Google navštivte https://developers.google.com/fonts/faq a také prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps / mapy Google

Tato stránka používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pro používání funkcí Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou Google Maps aktivní, může společnost Google používat webové fonty Google za účelem jednotného zobrazení písem. Při vyvolání Google Maps načte prohlížeč do mezipaměti prohlížeče potřebná webová písma, aby se texty a písma zobrazovaly správně.

Používání Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné lokalizace námi uvedených míst na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o tom, jak společnost Google nakládá s údaji uživatelů, naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Zdroj: Google, s. r. o: https://www.e-recht24.de