Všeobecné podmínky

1. Poskytovatel služeb a poskytovaná služba

Společnost DMC digital Maut Consulting GmbH (dále jen „poskytovatel / zprostředkovatel služeb") je německá zprostředkovatelská / služby poskytující společnost se sídlem na adrese Hohenstaufenring 62, 50674 Kolín nad Rýnem. Jednatelem společnosti je André Khreiche.

Před využitím registrační / zprostředkovatelské služby si prosím přečtěte následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP"). VOP si můžete stáhnout prostřednictvím svého prohlížeče.

V internetovém obchodě zřízeném společností DMC digital Maut Consulting GmbH, který je přístupný pod URL digitale-vignette-online.cz, je nabízena registrace určeného motorového vozidla (min. 4 kola, do 3,5 t) pro zemi zvolenou uživatelem služby, která uživateli služby umožní jízdu s příslušnou dálniční známkou / po zpoplatněných dálnicích. Společnost DMC digital Maut Consulting GmbH výslovně vystupuje pouze jako zprostředkovatel mezi žadatelem a oficiálním mýtným úřadem dané země, takže smlouva je uzavřena mezi žadatelem a oficiálním mýtným úřadem dané země. Za zprostředkování obdrží poskytovatel služeb/zprostředkovatel provizi za zprostředkování. Informace o této provizi jsou uživateli služby zpřístupněny v informacích pro spotřebitele. Potvrzení o poplatku musí uživatel služby potvrdit kliknutím na zaškrtávací políčko v procesu objednávky.

Poznávací značky jsou registrovány v příslušných oficiálních mýtných systémech zemí a náklady za časově závislé použití příslušné trasy jsou hrazeny příslušnému provozovateli mýtného systému. Registrace proběhne během několika minut.

Registrací své SPZ / registrační značky získá uživatel služby "digitální dálniční známku" v oficiálním mýtném systému příslušné země a nepotřebuje již tedy samolepicí dálniční známku. Uživatel služby si může registrovat své registrační značky na různá zvolená časová období.

Společnost DMC digital Maut Consulting GmbH není oficiálním obchodním partnerem příslušných provozovatelů mýtného systému, ale nezávislým poskytovatelem/zprostředkovatelem služeb.

 

2. Rozsah působnosti

Rozhodující je vydání VOP existující v době uplatnění nároku na službu / zprostředkování. Jiné VOP než tyto se neuplatňují. Pro výše uvedenou službu / zprostředkování platí konkrétně zde sepsané podmínky, pokud neexistuje žádná odlišná písemná dohoda mezi uživatelem služby a poskytovatelem služby / zprostředkovatelem. Zvláštní dohody mezi uživatelem služby a poskytovatelem služby / zprostředkovatelem mají přednost.

 

3 Uzavření smlouvy a poskytnutí / zprostředkování služby

3.1 Nabídkou služby / zprostředkování v internetovém obchodě digitale-vignette-online.cz je uživateli služby dána možnost učinit nabídku poskytovateli služby / zprostředkovateli. Objednáním registrace registrační značky uživatele služby vyjadřuje tento uživatel služby prohlášení vůle o uzavření smlouvy s poskytovatelem služby / zprostředkovatelem o registraci příslušné registrační značky, nikoliv o koupi mýtného produktu. Smlouva o koupi mýtného produktu se uzavírá prostřednictvím zprostředkovatele, mezi uživatelem služby a oficiálním mýtným orgánem země. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy poskytovatel služeb / zprostředkovatel zašle uživateli služeb písemné potvrzení objednávky.

3.2 Předmětem služby / zprostředkování je mimo jiné registrace registračních značek uživatele služby'v mýtných systémech příslušných zemí, která se obvykle provádí během několika minut a bez čekacích lhůt v délce například několika dnů. Poskytovatel služby začne poskytovat službu / zprostředkování ihned poté, co uživatel služby dokončí objednávku. Za tímto účelem musí uživatel služby aktivně souhlasit s předčasným zánikem práva na odstoupení od smlouvy v souladu s § 356 odst. 4 občanského zákoníku (BGB), a to kliknutím na zaškrtávací políčko na stránce s přehledem objednávek, kterým označí následující prohlášení za přečtené a přijaté: "Naše všeobecné obchodní podmínky, pokyny pro odvolání a informace pro spotřebitele platí zejména s ohledem na předčasný zánik práva na odstoupení od smlouvy při souhlasu s okamžitým provedením služby / zprostředkování. Všechny ceny včetně případného servisního poplatku a poplatků příslušných poskytovatelů plateb (viditelné v dalším kroku, je-li to relevantní)." K realizaci služby dojde až po kliknutí na výše uvedený souhlas.

Registrace je uživateli služby potvrzena po obdržení potvrzení o registraci, teprve poté je registrace dokončena a uživatel služby je oprávněn k jízdě po zpoplatněných komunikacích. Registraci během několika minut nelze vždy zaručit z důvodu mnoha (vnějších) ovlivňujících faktorů. V případě neobdržení potvrzení o registraci se uživatel služby zavazuje kontaktovat zákaznickou podporu. Pokud uživatel služby jede po zpoplatněných komunikacích bez obdržení potvrzení o registraci a obdrží jednu nebo více pokut za případné neoprávněné užívání zpoplatněných komunikací, příslušné pokuty nemohou být a nebudou hrazeny poskytovatelem služby. Kliknutím na zaškrtávací políčko opt-in uživatel služby přijímá VOP poskytovatele služby'

3.3 U ročních dálničních známek má uživatel služby možnost automatické přeregistrace zadaného čísla SPZ během procesu objednávání po uplynutí platnosti vybraného produktu. Pokud si uživatel služby nepřeje automatickou přeregistraci, musí kliknout na předvolené zaškrtávací políčko, aby již nebylo vybráno. V takovém případě se produkt automaticky neobnoví. Uživateli služby je za automatickou přeregistraci poskytnuta sleva z budoucího platného servisního poplatku, která je uvedena v procesu objednávání. Budoucí oficiální ceny dálničních známek neurčuje společnost DMC Digital Maut Consulting GmbH, ale oficiální provozovatelé mýtných systémů a zákony dané země, a mohou se lišit od cen dálničních známek platných v době automatické přeregistrace. Zvolením automatické přeregistrace a dokončením objednávky uživatel služby souhlasí se stržením celkové ceny, která se mohla změnit a která se skládá z poplatku za službu a ceny dálniční známky. Poskytovatel služby vytvoří novou objednávku do 30 dnů před začátkem platnosti prodlužovaného produktu mýtného a strhne z účtu uživatele služby případně změněnou cenu produktu. Uživatel služby obdrží na jím zadanou e-mailovou adresu oznámení, které ho při vytvoření objednávky informuje o případně změně celkové ceny. Ke konečné registraci obvykle dochází před začátkem platnosti prodlouženého produktu mýtného. Přesné načasování konečné registrace je na uvážení poskytovatele služby. Uživatel služby obdrží e-mailem potvrzení o registraci jako doklad o přeregistraci a teprve od tohoto okamžiku je oprávněn využívat zpoplatněné pozemní komunikace. Bez obdržení potvrzení o registraci není uživatel služby oprávněn používat zpoplatněné pozemní komunikace. V takovém případě se uživatel služby zavazuje kontaktovat zákaznickou podporu. Před opětovnou registrací má uživatel služby možnost provést změnu SPZ. V případě automatické obnovy se registrace provádí bez nutnosti nového potvrzení SPZ (viz bod 6 obchodních podmínek). Uživatel služby má možnost zrušit automatické obnovení svého mýtného produktu kdykoli před vytvořením nové objednávky (nejméně 30 dní před začátkem platnosti prodlužovaného mýtného produktu) kliknutím na "Zrušit předplatné" v přehledu objednávek. Zrušení nové objednávky může být uživateli služby poskytnuto do 14 dnů po obdržení oznámení o nové objednávce e-mailem, pokud se celková cena oproti předchozímu roku změnila. Pokud se celková cena nezměnila, zrušení již po vytvoření nové objednávky není možné (nejméně 30 dní před začátkem platnosti prodlužovaného zpoplatněného produktu). Po obdržení potvrzení o registraci již nelze objednávku zrušit. V případě zvýšení cen mýtných produktů příslušnými oficiálními poskytovateli je poskytovatel služeb oprávněn požadovat částku, o kterou se mýtný produkt zvýšil, i po vytvoření nové objednávky. Pokud uživatel služby v tomto případě platbu neprovede, není oprávněn provést opětovnou registraci svých registračních značek.

3.4 Pokud uživatel služby nezvolí jako datum začátku platnosti svého produktu mýtného den, kdy si objednal registraci, ale datum v budoucnosti, má uživatel služby možnost přidat k mýtnému produktu "storno ochranu" kliknutím na nezaškrtnuté políčko. "Storno ochrana" zahrnuje bezplatné zrušení, změnu SPZ a změnu doby platnosti až 30 minut před začátkem platnosti a také včasnou registraci mýtného produktu v době začátku platnosti. Veškeré informace o "storno ochraně" jsou uživateli služby poskytovány na "https://digitale-vignette-online.cz/en/cancellation-protection-information".

3.5 Uživatel služby, který úspěšně zaregistroval mýtný produkt, obdrží upomínkový e-mail krátce před koncem platnosti registrovaného mýtného produktu a přibližně 1 rok po začátku platnosti registrovaného mýtného produktu. To informuje uživatele služby, že může potřebovat zaregistrovat nový mýtný produkt, protože lze předpokládat, že uživatel služby jako stávající zákazník v tomto okamžiku potřebuje nový mýtný produkt. Přijetím Všeobecných podmínek uživatel služby výslovně souhlasí se zasíláním dvou upomínkových e-mailů. Uživatel služby může vznést námitku proti zasílání upomínkových e-mailů během procesu objednávky a kdykoli.

3.6 Poskytovatel služby nabízí uživateli služby možnost využít plánovač přeshraničních tras ve svém internetovém obchodě, aby mohl bez větší námahy zjistit, které mýtné produkty jsou v jednotlivých zemích požadovány. Plánovač tras v současné době pokrývá následující země (ke dni 03/05/2024) Rakousko, Česká republika, Slovinsko, Rumunsko, Maďarsko a Švýcarsko. Výsledky plánovače tras jsou bez záruky. Uživatel služby je zodpovědný za to, že si před cestou po zpoplatněných silnicích zakoupil požadované mýtné produkty. Poskytovatel služby zejména nemůže nést odpovědnost za to, že uživatel služby pojede po zpoplatněných silnicích bez příslušného mýtného produktu, a to i z důvodu případných nesprávných výsledků plánovače trasy, a obdrží za to pokutu. Uživatel služby se zavazuje sledovat příslušné značení na silnicích a zakoupit příslušný mýtný produkt, pokud existují údaje o povinnosti platit mýtné, a to i v případě, že plánovač trasy jako výsledek pro projetou trasu mýtný produkt neuvedl.

Translated with DeepL.com (free version)

 

4. Právo na odstoupení od smlouvy

Podle § 13 BGB mají osoby uvedené v tomto zákoně při uzavření smlouvy o prodeji na dálku zákonné právo na odstoupení od smlouvy. Společnost DMC digital Maut Consulting GmbH o tomto právu informuje v souladu se zákonnými požadavky:

 

Storno podmínky

Vy jako uživatel služby máte právo do čtrnácti dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat, a to na adrese DMC digital Maut Consulting GmbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Kolín nad Rýnem, [email protected], prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzor odstoupení od smlouvy, jehož použití ovšem není povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy:

Pokud dojde k pravomocnému odstoupení od smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení. To se nevztahuje na náklady, které vám vznikly dodatečně, protože jste si zvolili jiný typ doručení, než je nejlevnější standardní doručení nabízené společností DMC digital Maut Consulting GmbH. Vrácení peněz společností DMC digital Maut Consulting GmbH bude provedeno bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po obdržení odstoupení od smlouvy, a to prostřednictvím stejného platebního prostředku, který jste použili k platbě, pokud s vámi nebude výslovně dohodnuto jinak. V žádném případě vám nebudou z důvodu tohoto vrácení účtovány žádné poplatky.

Náhrada hodnoty zboží:

Pokud jste nás požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám přiměřenou částku, která odpovídá poměru již poskytnutých služeb do okamžiku, kdy jste nám oznámili uplatnění práva na odstoupení od smlouvy s ohledem na tuto smlouvu, k celkovému rozsahu služeb uvedených ve smlouvě. Výpočet náhrady hodnoty bude proveden s použitím konvence 30/360 dnů (každý měsíc bude počítán s 30 dny, každý rok s 360 dny) na poměrném základě, na základě ceny služby a uplynulé doby platnosti.

Předčasný zánik práva na odstoupení od smlouvy:

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká i v případě smlouvy o poskytování služeb, pokud zhotovitel poskytl službu v plném rozsahu a začal ji plnit až poté, co jste s tím jako spotřebitel výslovně souhlasili a zároveň potvrdili své vědomí, že právo na odstoupení od smlouvy ztratíte po úplném naplnění smlouvy zhotovitelem.

Upozorňujeme také, že platnost českých dálničních známek může začít platit okamžitě, neboť se dle české legislativy nejedná o zboží, ale o "mýtné". V souladu s tím neexistuje právo na odstoupení od smlouvy vůči oficiálnímu provozovateli českého mýtného.

- Konec storno podmínek -

 

Šablona pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento vzor a zašlete jej zpět na naši adresu

Společnost DMC digital Maut Consulting GmbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Kolín nad Rýnem, Německo

Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na dodávku následující služby (číslo objednávky*)

Objednáno dne (*)/přijato dne (*)-

Jméno uživatele služby

Adresa uživatele služby rs

Podpis uživatele služby (pouze v případě písemné komunikace)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte

 

Důležité upozornění

V případě neautorizovaného vrácení platby ze strany uživatele služby, například otevřením sporného řízení u poskytovatele plateb, obdrží uživatel služby od příslušných poskytovatelů plateb upomínku obsahující následující poplatky: Mollie (zahrnuje poskytovatele plateb Giropay, Sofortüberweisung, iDEAL, EPS, Überweisung, Klarna) 5 €, Stripe (kreditní karta) 15 €, Paypal 5 €.

 

5 Ceny a datum splatnosti

Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě poskytovatele služeb / zprostředkovatele jsou hrubé ceny v eurech, které je uživatel služby povinen uhradit při plnění smlouvy dle bodu 3.1 Všeobecných obchodních podmínek. Ceny se skládají z fixních poplatků za mýtné produkty českého provozovatele mýtného systému a poplatku za službu / zprostředkování poskytovatele služeb / zprostředkovatele. Rozpis celkové ceny je uživateli služby k dispozici v informacích pro spotřebitele, které musí vzít na vědomí před dokončením procesu objednávky.

 

6. Povinnosti smluvních stran

Objednáním služby/zprostředkování uživatel služby ujišťuje, že je oprávněn službu/zprostředkování objednat.

Pouze na základě poskytnutí správných osobních údajů a údajů o vozidle, zejména údajů o registrační značce, je možné poskytnutí služby poskytovatelem služby/zprostředkovatelem řádně provést. Za případné nesprávné údaje proto odpovídá objednatel služby, nikoli poskytovatel služby/zprostředkovatel.

Během procesu objednávání musí uživatel služby zadat údaje o registrační značce, o jejíž registraci poskytovatel služby žádá, a to několikrát. Před dokončením objednávky musí uživatel služby do 15 minut opět aktivně potvrdit správnost registračních značek. Pokud nejsou registrační značky správné, může uživatel služby provést změnu. Tímto způsobem se poskytovatel služeb snaží zabránit nesprávnému zápisu registračních značek. Pokud uživatel služby nepotvrdí nebo nezmění registrační značku do 15 minut, systém obvykle potvrdí registrační značku, kterou uživatel služby zadal dříve, a registrace se provede. Uživatel služby nemá nárok na automatické potvrzení SPZ.

Pokud i přes výše uvedená opatření k zamezení nesprávného zadání SPZ uživatelem služby dojde k nesprávnému zadání, lze SPZ změnit pouze v rozsahu podmínek stanovených oficiálním poskytovatelem mýtného.

Poskytovatel služeb / zprostředkovatel vystaví uživateli služby na jeho žádost (kliknutím na tlačítko v procesu objednávky) fakturu, a to i zpětně.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Společnost DMC digital Maut Consulting GmbH není povinna účastnit se řízení o řešení sporů a není ochotna tak učinit. Jsme však ze zákona povinni obrátit se na příslušnou rozhodčí komisi pro řešení spotřebitelských sporů:

Všeobecná spotřebitelská arbitrážní rada Centra pro arbitráž e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Tel: 07851 / 795 79 40, fax: 07851 / 795 79 41, e-mail: [email protected], webové stránky: https://www.verbraucher-schlichter.de/start

Na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr poskytuje Evropská komise platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma ODR).

7.2 Na smluvní vztah mezi uživatelem služby a poskytovatelem služby/zprostředkovatelem se vztahuje výhradně německé právo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem mezinárodního práva soukromého je vyloučeno. Tím nejsou ovlivněny závazné předpisy na ochranu spotřebitele země, ve které má uživatel služby jako spotřebitel bydliště nebo obvyklý pobyt.

7.3 Místem příslušnosti pro nároky vyplývající ze smluvního vztahu mezi příjemcem služby a poskytovatelem služby/zprostředkovatelem je sídlo poskytovatele služby/zprostředkovatele. Situace je odlišná, pokud je uživatel služby spotřebitelem. V takovém případě je místem příslušnosti místo bydliště uživatele služby. I v případě spotřebitele může být místem příslušnosti výjimečně sídlo poskytovatele služeb/zprostředkovatele, pokud uživatel služeb nemá obecnou příslušnost v Německu, pokud uživatel služeb po uzavření smlouvy přemístil své bydliště nebo obvyklé místo pobytu mimo Německo nebo pokud místo bydliště nebo obvyklé místo pobytu uživatele služeb není v době podání žaloby známo.

7.4 V případě částečné neplatnosti výše uvedených všeobecných obchodních podmínek platí nadále smlouva uzavřená mezi uživatelem služeb a poskytovatelem služeb/zprostředkovatelem, jakož i zbývající všeobecné obchodní podmínky. Neplatná ustanovení pak budou odpovídajícím způsobem nahrazena právními ustanoveními, která se obsahově nejvíce blíží původním pravidlům. To platí i pro všechny stávající nevyřešené smluvní aspekty.

 

Stav: 16.05.2024